Vedtægter - LOF Sydfyn

LOF Sydfyn

LOF - Værdi til dig og dit liv.

Vedtægter

Vedtægter for LOF SYDFYN,

§ 1
Navn
LOF Sydfyn, Svendborg kommune.


§ 2
Formål

LOF Sydfyn har til formål, ud fra en liberal grundholdning,
at skabe undervisning og aktiviteter:
- der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
- der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
- der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.
Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.


§ 3
Lokalafdelingens årsmøde

Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april.
Til årsmødet indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i kommunen.
Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.


Afstemningsmetode

Stk. 1. Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

Forslag

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før dette.Dagsorden

Stk. 3. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal
mindst indeholde følgende:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretninger:
a. Formandens beretning.
b. Skolelederens beretning.
4. Godkendelse af revideret årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
b. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.


§ 4

Ekstraordinært årsmøde

Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde.
Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.

Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter,
at krav herom er fremsat. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages
varsel.

Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til
antallet af fremmødte.

Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet valg af bestyrelse på dagsordenen.


§ 5

Lokalafdelingens bestyrelse

Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse, hvoraf mindst flertallet
vælges blandt medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom, og som består af:


a. De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
b. Lederen af den daglige virksomhed deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen
skal supplere sig med 1 deltagerrepræsentant og kan supplere sig med 1
lærerrepræsentant.

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med særligt
sagkyndige og interesserede.

Bestyrelsens formand skal være medlem af
Venstre eller Venstres Ungdom.

Bestyrelsens afgørelser

Stk. 2.
Lokalafdelingens bestyrelsesafgørelser træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.


§ 6
Bestyrelsens opgaver


Bestyrelsen har til opgave:
a. At ansætte og afskedige afdelingens daglige leder.
b. At ansætte og afskedige afdelingens pædagogiske og administrative personale efter indstilling fra lederen.
c. At udarbejde afdelingens regnskab.
d. At vedtage afdelingens budget inden kalenderårets begyndelse.
e. At udarbejde program for afdelingens virksomhed i samarbejde med afdelingens daglige leder.
f. At vælge delegerede til landsårsmøderne.
Som delegerede kan vælges medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom.
g. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse.§ 7
Daglig ledelse

Afdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.

Lederen skal drage omsorg for, at afdelingens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være formand eller kasserer for afdelingen.


§ 8
Økonomi

Stk. 1.
Lokalafdelingens indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer i øvrigt.


Kontingent

Stk. 2.
Lokalafdelingen betaler årligt et kontingent til LOF's landsorganisation.


Regnskabsår

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.


Revision

Stk. 4. De på årsmødet valgte revisorer efter § 3, stk. 3, punkt 6, b.1,
hvoraf den ene skal være kritisk revisor, foretager revision af lokalafdelingens årsregnskab.
Den ene af de 2 valgte revisorer kan være et statsautoriseret/registreret revisionsfirma.


Stk. 5. Er der på årsmødet valgt et statsautoriseret/registreret revisionsfirma efter § 3, stk. 3,
punkt 6, b.2, foretager dette revision af lokalafdelingens årsregnskab.Tegningsregler

Stk. 6. Lokalafdelingen tegnes af formand og skoleleder i forening.
Er én af disse eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen.


§ 9

Repræsentation

Lokalafdelingens bestyrelse varetager LOF's
interesser over for myndigheder og organisationer inden for afdelingens område
og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i
råd, udvalg, nævn m.v.


§ 10
Opløsning

Stk. 1. I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier
LOF's landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.

Stk. 2. LOF Sydfyn kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde.

De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders
mellemrum.


§ 11
Ændring af vedtægterne

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne
stemmer.
Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF's landsstyrelse, såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.


Således vedtaget på det stiftende møde den
9.juli. 2007 og godkendt på LOF Sydfyns årsmøde 2008